Forstudie: Grensesnitt mellom individuell og kollektiv transport

Kongsberg Innovasjon og Zero jobber for å fremme bruk av elbiler, og har i tilknytning til Electric Mobility Norway-prosjektet jobbet med forstudien ”Grensesnitt mellom individuell og kollektiv transport”. Transnova og Buskerud fylkeskommune har delfinansiert dette arbeidet.

Mobilitet er essensielt for et velfungerende samfunn. Samtidig har transportsektoren store utfordringer fremover. Forstudierapporten ser på hvordan bilens rolle kan videreutvikles i et fremtidsrettet samferdselssystem. Konklusjonen er at bilen vil ha en helt klar rolle også i fremtiden, men at den må samspille bedre med kollektivtrafikken. Rapporten skisserer hvordan anlegg for effektivt samspill kan utformes og finansieres, samt hvordan teknologi kan muliggjøre et effektivt og sømløst samspill. Forslaget hensyntar både kravet til effektiv og miljøvennlig transport, samtidig som befolkningens behov for frihet og fleksibilitet beholdes.

Rapporten fokuserer på grensesnittet mellom individuell- og kollektivtransport, spesielt for mellomlange reiser som pendlerreiser. Den påpeker at agens organisering innen samferdsel ikke er velegnet til å ta ut det potensialet som ligger i å løfte bilister over på kollektivtransport. Bruk av teknologi gir helt nye muligheter for effektiv og behagelig overgang fra en transportform til en annen. På bakgrunn av rapporten utfordres samferdselsorganisasjonene til å bli med på nytenking rundt temaet, og bidra til at samferdselssystemet som helhet fungerer bedre.

Deltakere:

  • Kongsberg Innovasjon
  • Zero

Lenker: